Ouders
School en ouder

In de opvoeding en ontwikkeling van uw kind speelt u als ouder in eerste instantie, maar wij ook als school een belangrijke rol. Daarom is een goede communicatie tussen ouder en school een voorwaarde om uw kind goed te kunnen begeleiden.
Wij als school houden de ouders op de hoogte van de vorderingen van het kind en/of nemen contact met u als ouder op als het gedrag of de leerprestaties hiertoe aanleiding geven (zie ook 'zorg'). Wij verwachten van u als ouder dat u eventuele veranderingen/ bijzonderheden, indien nodig, doorgeeft.

Op de vraag, 'Wat is een goede school?, is ons motto:
Een goede school is een school waar u, naast verantwoord onderwijs, ook met de problemen van uw
kind op een goede en zorgvuldige manier wordt geholpen. Dit betekent dat er een wederzijds vertrouwen
moet zijn.

Mocht er sprake zijn van een probleem met uw kind op een bepaald gebied, dan verwachten wij dat u de deskundigheid van de school respecteert en de eventuele adviezen serieus neemt, uiteraard na zorgvuldige overweging van beide partijen en na eventuele externe hulp/ toetsing. Wij zullen u als ouder altijd serieus nemen.

Onderwijs maken we samen, we hebben uw hulp nodig. In dat kader hebben we een Ouderbeleidsplan ontwikkeld, waarin we nog meer naar ouderparticipatie willen toewerken: u als ouder nog meer bij het onderwijs betrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van talenten van ouders en die in te zetten.

Informatievoorziening ouders

Wij proberen u als ouder op diverse manieren op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op school, zowel mondeling als ook digitaal. Voor meer info hierover verwijzen we u naar de schoolgids.

Oudercontactpersoon

De oudercontactpersoon op onze school is Janneke Schaars. Zij bewaakt het ouderbeleidsplan en de uitvoering ervan. Zij draagt zorg voor de uitvoering van ouderbijeenkomsten en voert hiertoe gesprekken. De werving, inhoud en uitvoering van het ouderprogramma stemt zij af, ook met de andere Spil partners.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR wil een veilige en prettige leeromgeving voor alle leerlingen van onze school, dat is de visie.
De missie is als volgt:

  • Wij willen laagdrempelig zijn richting ouders, leerkrachten en directie.
  • Wij willen een veilige en prettige werkomgeving realiseren voor de werknemers van onze school.
  • Wij willen met kennis van zaken een opbouwende bijdrage leveren aan het beleid.
  • Wij willen open, respectvol en effectief met elkaar de dialoog aangaan.
  • Wij willen via de GMR invloed uitoefenen op het bovenschools beleid.

De medezeggenschapsraad bestaat op onze school uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij hebben over het algemeen zitting voor een periode van 3 jaar. De MR werkt in overleg met het schoolteam en de oudervereniging en bevordert, naar vermogen, openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR denkt, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan. Dit alles is geregeld in het MR-reglement. De MR vergaderingen zijn openbaar en u kunt deze dus bijwonen. Als u wilt kunt u de agenda van te voren opgestuurd krijgen. De contactpersoon van de MR staat vermeld op de schoolkalender.

Ouderraad (OR)

De ouderraad beheert de middelen (ouderbijdragen) die van de ouders zijn ontvangen. Zij werkt met het team samen en ondersteunt, denkt mee bij diverse activiteiten. De OR organiseert samen met het team, het schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnaval, de spelletjesdag, sponsorloop, ed.

De inzet en inbreng van ouders waarderen wij altijd zeer. Dikwijls hebben wij uw hulp nodig, bijvoorbeeld voor het vervoer van kinderen naar excursies of naar het schoolkamp, of als assistentie bij de één of andere activiteit of bij een project of anderszins. Uw hulp is altijd welkom!

De ouderbijdrage
Elk schooljaar vragen wij aan u als ouder een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is op basis van vrijwilligheid; betaalt u echter niet (op tijd), dan neemt uw kind niet deel aan de activiteit(en). Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten betaald, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval. Voor de groepen 7 en 8 vragen wij een extra bijdrage voor de schooldriedaagse. De vrijwillige ouderbijdrage is 40,00 euro. Ouders met een Gelrepas krijgen de ouderbijdrage vergoed (met uitzondering van de schooldriedaagse). Onze ouderraad beheert de ouderbijdrage en legt hierover ook verantwoording af, welke ook is in te zien.

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.