- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR wil een veilige en prettige leeromgeving voor alle leerlingen van onze school, dat is onze visie. De missie is als volgt:

• Wij willen laagdrempelig zijn richting ouders, leerkrachten en directie
• Wij willen met kennis van zaken een opbouwende bijdrage leveren aan het beleid
• Wij willen open, respectvol en effectief met elkaar de dialoog aangaan
• Wij willen via de GMR invloed uitoefenen op het bovenschools beleid

De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij hebben over het algemeen zitting voor een periode van drie jaar. De MR werkt in overleg met het schoolteam en de oudervereniging en bevordert, naar vermogen, openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR denkt, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan. De MR-vergaderingen zijn openbaar en u kunt deze dus bijwonen.

Ouderraad (OR)

De OR beheert de middelen (ouderbijdragen) die van de ouders zijn ontvangen. Zij werkt met het team samen en ondersteunt en denkt mee bij diverse activiteiten. De OR organiseert samen met het team onder meer het schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnaval, de spelletjesdag. De inzet en inbreng van ouders waarderen wij altijd zeer. Dikwijls hebben wij uw hulp nodig, bijvoorbeeld voor het vervoer van kinderen naar excursies of naar het schoolkamp, of als assistentie bij de één of andere activiteit of bij een project. Uw hulp is altijd welkom!

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Op de Pastoor van Arsschool werken wij met Sociale Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs met als doel: ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas. Dit gebeurt op een heldere, visueel aantrekkelijke en informerende manier. We vinden het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u goed op de hoogte bent. 

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of een uitnodiging voor een rapportagegesprek. Als ouder bekijkt u deze informatie door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u geen evenement.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig en afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school kunnen in deze omgeving. Ouders hebben bovendien alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.